Zainteresowane osoby zapraszamy do złożenia dokumentów aplikacyjnych na adres : ebaranowska@bumar.gliwice.pl lub osobiście w Biurze Zarządzania Kadrami, pok.506
lub pocztą na adres :
Zakłady Mechaniczne „BUMAR-ŁABĘDY” S.A.
44-109 Gliwice ul. Mechaników 9
Biuro Zarządzania Kadrami


 

Prosimy o dołączenie do aplikacji klauzuli:

Wyrażam/nie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zakłady Mechaniczne „BUMAR – ŁABĘDY” S.A. moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko ………..

Wyrażam/nie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Zakłady Mechaniczne „BUMAR – ŁABĘDY” S.A. przez okres jednego roku.

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na przekazywanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych podmiotom powiązanym kapitałowo z Zakładami Mechanicznymi „BUMAR – ŁABĘDY” S.A.

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Wybrani kandydaci będą musieli spełnić wymogi określone w art. 22.1. ustawy z dn.

22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 290).

 

Informacja dla kandydatów do pracy:

Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tzw. RODO, Zakłady Mechaniczne „BUMAR – ŁABĘDY” S.A.  informują, że:

Administratorem danych są Zakłady Mechaniczne „BUMAR – ŁABĘDY” S.A. (ul. Mechaników 9, 44-109 Gliwice,  NIP: 6310102011).

Dane osobowe, które przetwarzamy w celu rekrutacji to dane kontaktowe, dane dotyczące przebiegu kariery i wcześniejszego zatrudnienia oraz posiadanych uprawnień/umiejętności. Dane osobowe są zbierane zgodnie z art. 22 (1) § 1 Kodeks pracy na potrzeby procesów rekrutacyjnych w celach kontaktowych. W przypadku danych, które nie są wymienione w art. 22 (1) § 1 k.p., podstawą ich przetwarzania jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Dostęp do danych mają jedynie upoważnieni pracownicy/współpracownicy Zakładów Mechanicznych „BUMAR – ŁABĘDY” S.A.

Podanie danych jest niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji, a następnie nawiązania stosunku pracy z Zakładami Mechanicznymi „BUMAR – ŁABĘDY” S.A. Brak zgody na przetwarzanie danych będzie oznaczał, że nie możemy wziąć pod uwagę informacji, które nie wynikają z przepisów prawa pracy (np. uprawnienia, wizerunek, hobby i zainteresowania), a także że nie możemy zachować dokumentów na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Masz prawo do żądania od Zakładów Mechanicznych „BUMAR – ŁABĘDY” S.A. dostępu do swoich danych osobowych oraz uzyskania ich kopii, a także żądania ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

W razie wątpliwości lub pytań co do przetwarzania danych osobowych możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych:  Pan Tomasz Cygan, e-mail: iod@bumar.gliwice.pl, tel.: 694 429 337.

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organ nadzorczy).

Przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, co jednak nie wpływa na ważność czynności dokonanych na podstawie zgody w okresie między jej udzieleniem a cofnięciem.

Dane osobowe, w przypadku braku zgody na ich przetwarzanie w ramach dalszych rekrutacji, w przypadku braku zatrudnienia będą zniszczone po zakończeniu procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w innych rekrutacjach, dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody, nie dłużej jednak niż okres 1 roku.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej ani nie będą wykorzystywane w procesach automatycznego profilowania.