Zainteresowane osoby zapraszamy do złożenia dokumentów aplikacyjnych na adres : ebaranowska@bumar.gliwice.pl lub osobiście w Biurze Zarządzania Kadrami, pok.506
lub pocztą na adres :
Zakłady Mechaniczne „BUMAR-ŁABĘDY” S.A.
44-109 Gliwice ul. Mechaników 9
Biuro Zarządzania KadramiProsimy o dołączenie do aplikacji klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy i na wykorzystanie ich w procesie rekrutacji prowadzonym przez ZM „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. Oświadczam, że jestem świadomy(a) przysługującego mi prawa do dostępu do moich danych osobowych, a także dobrowolności ich podania.”

Wybrani kandydaci będą musieli spełnić wymogi określone w art. 22.1. ustawy z dn.
22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 290).

Informacja dla kandydatów do pracy:
1. Administratorem danych osobowych w procesie rekrutacyjnym są Zakłady Mechaniczne „BUMAR – ŁABĘDY” S.A. (ul. Mechaników 9, 44-109 Gliwice NIP 6310102011).
2. Dane osobowe, które przetwarzamy to dane kontaktowe, dane dotyczące przebiegu kariery i wcześniejszego zatrudnienia oraz posiadanych uprawnień/umiejętności.
3. Dostęp do Twoich danych mają jedynie upoważnieni pracownicy Zakładów Mechanicznych „BUMAR – ŁABĘDY” S.A., w szczególności są to pracownicy służby pracowniczej oraz Dyrektor lub Kierownik komórki organizacyjnej, do której aplikujesz.
4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości nawiązania stosunku pracy.
5. Masz prawo do żądania od Zakładów Mechanicznych „BUMAR – ŁABĘDY” S.A. dostępu do danych osobowych dotyczących Ciebie oraz uzyskania ich kopii, a także żądania ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
6. Jednocześnie informujemy, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organ nadzorczy).
7. Twoje dane w przypadku braku zatrudnienia będą zniszczone po zakończeniu procesu rekrutacji.