OGÓLNE WARUNKI ZAMÓWIENIA ZM BUMAR-ŁABĘDY S.A. Z DNIA 15.07.2016.

 1. Ogólne postanowienia i  definicje

1.1 Ogólne Warunki Zamówienia zwane dalej Warunkami określają ogólne zasady, na których Zakłady Mechaniczne „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. zwane dalej Zamawiającym, dokonują zakupu towarów i/lub usług określonych w Zamówieniu.

1.2 Warunki mogą być zmieniane, modyfikowane, lub niektóre z nich wyłączone od stosowania przez Zamawiającego w kierowanych przez niego do Dostawcy Zamówieniach lub załącznikach do Zamówień, określonych jako Warunki Szczegółowe Zamówienia zwane dalej Warunkami Szczegółowymi.

1.3 Warunki Szczegółowe mają moc wiążącą tylko i wyłącznie wobec konkretnego zamówienia i w żadnym wypadku nie mogą być traktowane przez Dostawcę jako dokonane w stosunku do następnych zamówień składanych przez Zamawiającego.

1.4 Jakiekolwiek odstępstwo od stosowania przez Dostawcę Ogólnych Warunków Zamówienia może mieć miejsce wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego.

1.5 W przypadku sprzeczności pomiędzy Warunkami i Warunkami Szczegółowymi Zamówienia Zamawiającego a Warunkami Sprzedaży Dostawcy, pierwszeństwo mają postanowienia zawarte
w Warunkach Szczegółowych, a następnie Ogólnych Warunkach Zamawiającego.

1.6 Osoba reprezentująca – jeżeli w treści zamówienia nie została wymieniona osoba, która ze strony Zamawiającego jest upoważniona do nadzoru przebiegu realizacji zamówienia – przyjmuje się, iż osobą taką jest upoważniona osoba, która podpisała zamówienie w imieniu Zamawiającego.

1.7 Zamówienie – niezależnie od formy w jakiej zostało złożone (pisemnie, e-mailem lub w wyjątkowych przypadkach ustnie) określa zamawianą przez Zamawiającego usługę /materiał/ wyrób, ilość, cenę zakupu, warunki płatności, warunki i termin dostawy oraz pozostałe istotne szczegóły związane z jego realizacją. W ślad za zamówieniem ustnym Zamawiający prześle, w możliwie najkrótszym terminie, zamówienie
w formie pisemnej w celu umożliwienia Dostawcy potwierdzenia tego zamówienia.

 1. Warunki zawarcia umowy

2.1 Umowa sprzedaży wynikająca z zamówienia zawarta zostaje z chwilą otrzymania przez Zamawiającego kopii zamówienia, na którym Dostawca poprzez swoich umocowanych przedstawicieli potwierdzi przyjęcie do realizacji zamówienia złożonego przez Zamawiającego na warunkach wynikających z treści zamówienia, Warunków Szczegółowych i niniejszych Warunków z zastrzeżeniem punktu 1.7.

2.2 Zamówienie może być potwierdzone przez Dostawcę tylko i wyłącznie w formie pisemnej. Za równoważne z formą pisemną uznaje się także przesłanie kopii potwierdzonego zamówienia przy użyciu faksu lub poczty elektronicznej.

2.3 Poprzez przyjęcie zamówienia Dostawca oświadcza, iż dysponuje środkami finansowymi i technicznymi umożliwiającymi terminowe zrealizowanie zamówienia.

 1. Warunki Dostawy

3.1 Zamówione wyroby/usługi dostarczone być muszą w sposób zgodny z postanowieniami Warunków Szczegółowych określonych w Zamówieniu złożonym przez Zamawiającego.

3.2 W przypadku dostarczenia wyrobu na inny adres niż wskazany w Zamówieniu przez Zamawiającego Dostawca ponosi koszty Zamawiającego wynikające z dostawy towaru na inny adres.

3.3 Termin dostawy uznaje się za dotrzymany jeżeli dostawa będzie w ustalonym terminie do dyspozycji Zamawiającego, pod adresem wskazanym w Zamówieniu i po potwierdzeniu przyjęcia wyrobu przez osobę uprawnioną do przyjęcia wyrobu.

3.4 Niedotrzymanie ustalonych okresów, bądź terminów dostawy upoważnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy oraz do zażądania odszkodowania w przypadku poniesienia szkody. Decyzja tego rodzaju będzie przekazana Dostawcy w formie pisemnej i wywoływać będzie skutek natychmiastowy.

3.5 W przypadku, gdy Dostawca przekroczy określone terminy dostawy, Zamawiający może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 0,01 % wartości brutto zamówienia za każdy dzień opóźnienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych na zasadach ogólnych, jeżeli szkoda którą poniósł wskutek powyżej wskazanego, nienależytego wykonania umowy, przewyższy wierzytelność z tytułu zastrzeżonej kary umownej.

3.6 Dostawca jest zobowiązany dołączyć do dostawy:

 • dokumenty dostawy określające numer i datę zamówienia, przedmiot zamówienia i inne dane umożliwiające pełną identyfikowalność wyrobów,
 • dokumenty potwierdzające własności i jakość wyrobu wyspecyfikowane co do rodzaju w zamówieniu przez Zamawiającego,
 • kartę charakterystyki i podać nr rozpoznawczy towaru niebezpiecznego UN – jeżeli zamawiany wyrób stanowi lub zawiera substancje niebezpieczne dla zdrowia ludzi i środowiska w myśl przepisów o substancjach chemicznych i ich mieszaninach lub jest towarem niebezpiecznym
  wg przepisów ADR.

3.7 Dostarczenie dostawy bez odpowiedniej dokumentacji stanowi niewykonanie zobowiązania Dostawcy wobec Zamawiającego, które uprawnia Zamawiającego do odmowy przyjęcia dostawy. Jeżeli zamawiający uzna, że przyjęcie dostawy nie narusza jego interesu – w takim przypadku przyjmuje dostawę i sporządza protokół reklamacyjny.

3.8 Jeżeli nie zostaną poczynione dodatkowe ustalenia to dostarczane wyroby powinny być odpowiednio opakowane i zabezpieczone na czas transportu z zaznaczeniem czy opakowanie jest zwrotnym czy też bezzwrotnym. Za uszkodzenia powstałe w wyniku niedostatecznego opakowania odpowiada Dostawca.

3.9 Zamawiający podczas odbioru przedmiotu dostawy dokona kontroli jego zgodności ze złożonym uprzednio zamówieniem, oraz w szczególności kontroli co do ewentualnych uszkodzeń przedmiotu dostawy powstałych podczas jego transportu. W przypadku zaistnienia powyższych, Zamawiający ma prawo odmowy przyjęcia przedmiotu dostawy.

3.10 Zamawiający poinformuje Dostawcę w możliwie najkrótszym terminie o fakcie nieprzyjęcia wyrobów/usług z podaniem przyczyny odmowy.

3.11 Stwierdzone wady jakościowe lub braki ilościowe Zamawiający zgłasza niezwłocznie Dostawcy jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty odbioru – dostawy. W przypadku gdy braki lub wady były tego rodzaju, że nawet przy należytej staranności nie mogły być ujawnione przy odbiorze, termin 14 dni biegnie od daty ich ujawnienia.

3.12 Zakończenie realizacji zamówienia następuje w momencie przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia lub zrealizowania określonej usługi po pozytywnej ocenie jakości oraz kompletności przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.

 1. Gwarancja

4.1 Dostawca zapewnia i gwarantuje, że wyroby sprzedane Zamawiającemu pochodzą z bieżącej produkcji,
są starannie wykonane, sprawdzone oraz, że spełniają wymagane przez Zamawiającego warunki dokumentacji technicznej, norm i specyfikacji określonych w zamówieniu, wymagania prawne dotyczące bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska.

4.2 Dostawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 36 miesięcy, o ile strony nie ustaliły inaczej, licząc od dnia przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia.

4.3 Strony ustalają, że okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest równy okresowi udzielonej przez Dostawcę gwarancji.

4.4 Dostawca odpowiada względem Zamawiającego za wszelkie wady, w tym ukryte dostarczanych wyrobów/usług.

4.5 W przypadku ujawnienia się usterek w okresie gwarancji, Dostawca zobowiązany jest do ich usunięcia lub w przypadku trzykrotnej nieskutecznej naprawy, dostarczenia rzeczy wolnych od wad, jeżeli usterka powstała z przyczyn tkwiących w rzeczy. Dostawca usunie usterki lub dostarczy rzeczy wolne od wad
w terminie 3 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego stosownego wniosku.

4.6 Po bezskutecznym upływie ustalonego w punkcie 4.5 terminu usunięcia zgłoszonych usterek lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad, Zamawiający może usunąć usterkę we własnym zakresie lub zlecić wykonanie zastępcze przez osobę trzecią, na koszt i niebezpieczeństwo Dostawcy.

4.7 Dostawca zapewnia bezpłatne usuwanie ewentualnych wad uniemożliwiających eksploatację przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem, a ujawnionych w okresie objętym gwarancją. Dostawca jest odpowiedzialny za odebranie reklamowanego wyrobu na własny koszt.

4.8 Jeżeli przez dostawę wadliwego wyrobu/usługi powstaną u Zamawiającego dodatkowe koszty demontażu, ponownego montażu, regulacji to koszty te ponosi Dostawca. Dostawca zobowiązuje się również do zwrócenia Zamawiającemu wszelkich kosztów (odsetki umowne, kary i wartość szkód  lub utraconych korzyści), którymi mogą obciążyć Zamawiającego strony trzecie wskutek użycia przez Zamawiającego wyrobów dostarczonych przez Dostawcę do swoich wyrobów finalnych, a szkody te i ciężary wynikają
z wadliwej dostawy, niemożliwej do wykrycia w trybie opisanym w punkcie 3.11.

4.9 Dostawca gwarantuje, jeżeli nie zostało to inaczej ustalone, że części przekazane przez Zamawiającego do jego dyspozycji, zostały przy realizacji zamówienia fachowo zamontowane i użyte.

4.10 W sytuacji gdy wykonany przez Dostawcę przedmiot zamówienia posiada wady, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy, po uprzednim wezwaniu Dostawcy do naprawy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od momentu wezwania.

4.11 Jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn wskazanych w punkcie 4.10 Dostawca jest obowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 20% wartości brutto przedmiotu zamówienia. Jeżeli powstała szkoda przewyższa wartość zastrzeżonej kary umownej Zamawiający może zażądać naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

 1. Podwykonawstwo

5.1 Podwykonawstwo przez osoby trzecie jest wtedy dozwolone, jeżeli Dostawca poinformuje o tym Zamawiającego, a ten wyrazi pisemną zgodę. Zgoda Zamawiającego musi być wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności.

5.2 Dostawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie zachowania osób i podmiotów trzecich, którymi się posługuje przy wykonywaniu niniejszej umowy tak, jak za swoje własne działania lub zaniechania.

 1. Ochrona własności

6.1 Dostawca zapewni i gwarantuje, że w wyniku dostawy lub użytkowania dostarczonych przez niego wyrobów, żadne prawa ochronne osób trzecich wynikające z własności przemysłowej i intelektualnej nie zostaną naruszone, a ponadto zobowiązuje się do naprawienia wszelkich szkód wyrządzonych Zamawiającemu wskutek naruszenia tych praw.

6.2 Wszelkie dane technologiczne, techniczne, konstrukcyjne, plany i projekty przekazane przez Zamawiającego Dostawcy w celu realizacji przedmiotu zamówienia Dostawca może wykorzystać tylko
i wyłącznie w tym celu.

6.3 Dostawca nie ma prawa używać, korzystać i rozporządzać wszelkimi danymi przekazanymi przez Zamawiającego bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

6.4 Dostawca zobowiązuje się do zachowania poufności wszelkich informacji przekazanych przez Zamawiającego (informacje poufne). Z chwilą wykonania umowy dostawca zobowiązany jest zwrócić wszelkie informacje poufne Zamawiającemu. Zobowiązanie zachowania poufności trwa po wykonaniu dostawy przez czas 5 lat.

 1. Obowiązki Dostawcy

7.1 Dostawca przyjmując zamówienie od „Zamawiającego” zobowiązuje się do terminowego, rzetelnego
i zgodnego z zasadami obowiązującego prawa działania w celu zrealizowania przedmiotu zamówienia
w możliwie najkrótszym czasie i o należytym – dostosowanym do warunków realizacji – poziomie jakości.

7.2 W trakcie realizacji zamówienia Dostawca będzie informował „Zamawiającego” o wszelkich istotnych okolicznościach mogących mieć wpływ na jego przebieg realizacji i termin dostawy.

7.3 Na wniosek Zamawiającego Dostawca przedstawi działania korygujące w odniesieniu do wykrytych przyczyn ujawnionych niezgodności w przedmiocie dostawy.

 1. Działania Zamawiającego

8.1 Zamawiający ma prawo na każdym etapie realizacji zamówienia, do uzyskania informacji na temat jego przebiegu. Stosownych informacji udzieli w imieniu Dostawcy osoba do tego upoważniona.

8.2 Zamawiający ma prawo do przeprowadzenia kontroli procesu produkcyjno – technologicznego lub usługi
w trakcie realizacji oraz odbioru jakościowego zamawianego wyrobu/usługi u Dostawcy.

8.3 W terminie poprzedzającym uzgodnioną datę rozpoczęcia dostawy, jednak nie później aniżeli 3 miesiące przed tą datą, Zamawiający ma prawo zmiany lub rozwiązania niniejszej umowy bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności, a Dostawca godzi się na niniejsze uprawnienie Zamawiającego.

 1. Warunki finansowe

9.1 Dla wzajemnych rozliczeń pomiędzy stronami jako wiążące traktowane są ceny określone w zamówieniu Zamawiającego zaakceptowanym przez Dostawcę.

9.2 Każda z faktur musi operować cenami, które są tożsame z uwidocznionymi na zamówieniu Zamawiającego. Faktury z cenami określonymi w inny sposób nie będą przez Zamawiającego przyjmowane, chyba że Zamawiający wyrazi na to zgodę. Zgoda Zamawiającego musi być wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności.

9.3 Wszystkie faktury Dostawcy zawierać muszą dane niezbędne w świetle przepisów o podatku VAT oraz numer zamówienia.

9.4 Zamawiający zapłaci Dostawcy kwotę ustaloną zgodnie z Warunkami Szczegółowymi określonymi na zamówieniu.

9.5 Jako termin początkowy dla biegu terminu płatności przyjmuje się datę otrzymania przez Zamawiającego faktury Dostawcy.

9.6 Zmiana parametrów technicznych przedmiotu zamówienia – o ile będzie możliwa – w trakcie jego realizacji może nastąpić tylko i wyłącznie na wniosek Zamawiającego. Jeżeli taka zmiana będzie wymagała dodatkowych nakładów ze strony Dostawcy przedstawi on Zamawiającemu dodatkowy kosztorys do akceptacji.

9.7 W przypadku sprzedaży wyrobu lub usługi wymagającej odbioru końcowego przez klienta Zamawiającego, Zamawiający ma prawo do zatrzymania 5% wartości brutto ceny tych wyrobów lub usług do czasu pozytywnego odbioru wyrobu lub usługi przez klienta Zamawiającego lub jego przedstawiciela.

9.8 Zamawiający ma prawo do potrącania swoich wierzytelności pieniężnych wymagalnych i bezspornych
w stosunku do Dostawcy na rzecz wierzytelności wymagalnych i bezspornych Dostawcy wobec Zamawiającego. Zamawiający i Dostawca mogą uzgodnić również wielostronne potrącenie swoich wierzytelności (z udziałem innych firm powiązanych wzajemnie z Zamawiającym i Dostawcą innymi wierzytelnościami).

9.9 Dostawca przyjmuje niniejszym do wiadomości i godzi się na nałożenie zakazu polegającego na tym,
że nie może dokonać przeniesienia wierzytelności przysługujących Dostawcy w związku z niniejszym Zamówieniem na rzecz innego podmiotu.

9.10 Strony zobowiązują się dochować tajemnicy handlowej i nie ujawniać osobom trzecim żadnych szczegółów wzajemnych rozliczeń.

 1. Pozostałe ustalenia.

10.1 Udostępnianie i przekazanie przez Zamawiającego, Dostawcy plików stanowiących projekty lub będących przedmiotem zamówienia może być dokonywane poprzez załączenie ich do e-maili lub też umieszczenie ich na serwerze.

10.2 Dostawca nie jest upoważniony do wykorzystywania materiałów otrzymanych od Zamawiającego przy realizacji zamówień innych klientów, pod rygorem zapłaty kary umownej na rzecz Zamawiającego
w wysokości 200 % wartości materiału.

10.3 Dostawca w przypadku odstąpienia od przyjętego zamówienia przed rozpoczęciem jego realizacji, jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości brutto zamówienia. W przypadku powstania szkody w większym rozmiarze niż zastrzeżona kara umowna Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

10.4 Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy lub w związku z nią, których to sporów nie uda się stronom uregulować ugodowo będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego.

10.5 W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Warunkach mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i inne obowiązujące akty prawne.

Ogólne Warunki Zamówienia ZMBŁSA – z dn. 15.07.2016

Wymagania środowiskowe dla dostawców i podwykonawców