Działalność energetyczna

Działalność energetyczną Spółki prowadzi pion Głównego Energetyka który stanowi
samodzielną jednostkę organizacyjną ZM “BUMAR- ŁABĘDY ” S.A. Przedmiotem
działania Głównego Energetyka jest całokształt zagadnień dotyczących:

– produkcji, zakupu i dostawy nośników energetycznych
– utrzymania ruchu energetycznego i elektro-energetycznego
– nadzoru formalno-prawnego w zakresie gospodarki energetycznej Spółki
– usług remontowych branży energetyczno – instalacyjnej.

Zgodnie z wymogami obowiązującego prawa energetycznego (ustawa z dnia 10.04.1997r. z późn. zm.) przedsiębiorstwo nasze posiada następujące koncesje udzielone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki:
– Przesył i dystrybucja ciepła PCC/220/U/OT-2/98/HM z dnia 09.10.1998 roku z późn. zm. – koncesja ważna do 30  października 2018 r
– Wytwarzanie ciepła WCC/210/676/U/OT-2/98/HM z dnia 09.10.1998 roku z późn. zm. – koncesja ważna do 30 października 2018 r.
– Dystrybucja energii elektrycznej PEE/74/676/U/OT-2/98/HM z dnia 11.12.1998 roku z późn. zm. – koncesja ważna do 15 grudnia 2018 r.
– Obrót energią elektryczną OEE/76/676/U/OT-2/98/HM z dnia 11.12.1998 roku z późn. zm. elektryczną – koncesja ważna do 15 grudnia 2018 r.
– Dystrybucja paliw gazowych PPG/25/676/U/1/2/99/PK z dnia 08.07.1999 roku z późn. zm. gazowych – koncesja ważna do 15 lipca 2019 r.
– Obrót paliwami gazowymi OPG/24/676/U/1/2/99/PK z dnia 08.07.1999 roku z późn. zm. – koncesja ważna do 15 lipca 2019 r.
Zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki DPE-4711-53(5)/2011/676/UA z dnia 18.03.2011 r. Zakłady Mechaniczne „BUMAR-Łabędy” S.A. zostały wyznaczone operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego na okres od dnia 01 czerwca 2011 r. na obszarze określonym w koncesji na dystrybucję energii elektrycznej.”
Zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki DPE-4721-24(5)/2011/676/UA z dnia 18.03.2011 r. Zakłady Mechaniczne „BUMAR-Łabędy” S.A. zostały wyznaczone operatorem systemu dystrybucyjnego gazowego na okres od dnia 01 kwietnia 2011 r. na obszarze określonym w koncesji na dystrybucję paliw gazowych.”
Informacji dotyczących warunków dostaw mediów udzielają pracownicy Biura ds. Gospodarki Energetycznej i Nadzoru Majątkowego.
tel. (32) 734 54 14, (32) 734 54 13
ze@bumar.gliwice.pl