Taryfy

Aktualna taryfa dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji  ZM „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. obowiązująca od 1 października 2018 r.

Decyzja Prezesa URE nr OKA.4211.23(7).2018.676.XIII.Est1 z dnia 14 września  2018 r.

Taryfa dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej obowiązująca od 1 stycznia 2023 r.

W związku z zatwierdzeniem przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki - URE decyzją DRE.WOSE.4211.70.10.2022.DK z 17 grudnia 2022r. nowej taryfy dla Operatora Systemu Dystrybucyjnego – OSDp Tauron Dystrybucja S.A. – Operatora do którego sieci podłączony jest  Zamknięty System Dystrybucyjny Spółki Zakłady Mechaniczne „BUMAR-ŁABĘDY: S.A  z dniem 1 stycznia 2023  wprowadzamy do rozliczeń naszą nową taryfę dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej. Załączona nasza nowa taryfa została skalkulowana  w taki sposób aby należność za dystrybucję energii elektrycznej  dostarczanej każdemu z odbiorców końcowych, którzy są użytkownikami zamkniętego systemu dystrybucyjnego, nie była wyższa niż płatność obliczona według stawek opłat wynikających z zatwierdzonej przez Prezesa URE taryfy przedsiębiorstwa energetycznego, do którego sieci jesteśmy jako OSD przyłączeni czyli Tauron Dystrybucja S.A.

Oferta :: Menu
;