Przetargi i ogłoszenia

Dodano w dn. 26.03.2024 r. Postępowanie zakupowe w trybie przetargu nieograniczonego wraz z zapytaniem ofertowym o nr KZ/04/59/2024 pn. Zamawiający zmienia treść SPP w pkt. V b). który otrzymuje brzmienie: a) Termin zakończenia prac w ramach wykonania Przedmioty Umowy ustala się na okres 6 miesięcy liczony od dnia podpisania umowy.
Projekt , dostawa i montaż suwnicy natorowej 10t wraz ze stalową konstrukcją estakady i torowiskami

Oferty należy składać w terminie do 26.04.2024 r. do godz. 14:00