Obowiązki informacyjne OSD

Wymogi NC RFG 2

Informujemy, że w dniu 17 maja 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG). Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 15 listopada 2018 r. zatwierdził wymogi ogólnego stosowania wynikające z w/w rozporządzenia na terenie działalności naszego OSD.

Informacje o podmiotach ubiegających się o przyłączenie źródeł

Zgodnie z art. 7 ust. 8l  Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, z późn. zm.) publikujemy informujemy o podmiotach ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym od 1 kV oraz  łączną wartość dostępnej mocy przyłączeniowej dla źródeł, a także planowanych zmian tych wartości w okresie kolejnych 5 lat od dnia ich publikacji, dla całej sieci spółki o napięciu znamionowym powyżej 1 kV z podziałem na stacje elektroenergetyczne lub ich grupy wchodzące w skład sieci o napięciu znamionowym 110 kV i wyższym.

 

Struktura paliw w 2021 r.

Informacja dla odbiorców o strukturze paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedawanej przez Zakłady Mechaniczne „BUMAR-ŁABĘDY” S.A.  w roku 2018  oraz miejscu , w którym są dostępne informacje o wpływie wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej na środowisko,  zgodnie z §37.1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego z dnia 4 maja 2007 r. ( Dz. U. z 2007 Nr 93, Poz 623 z późn. zm.) 17 r.

Wskaźniki jakościowe za 2021 r. 

Na podstawie § 41 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego z dnia 4 maja 2007 r. (Dz.U. Nr 93, poz. 623 z późn. zm.), przedstawiamy wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej OSD wyznaczone za 2018 r.

Lista sprzedawców energii elektrycznej 

Lista sprzedawców energii Elektrycznej , z którymi  Zakłady Mechaniczne  ”BUMAR-ŁABĘDY” S.A. zawarły umowę o świadczenie usług dystrybucji tzw. generalną umowę dystrybucyjną (GUD) umożliwiającą tym podmiotom sprzedaż energii elektrycznej na obszarze OSD ZM „BUMAR-ŁABĘDY”S.A.

Sprzedawca zobowiązany 2023 r.

Zgodnie z art. 40 ust. 3 ustawy o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2018 r. poz. 2389 z późn. zm.) informujemy że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w drodze decyzji z dnia 16 października 2020 r. wyznaczył na okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku przedsiębiorstwo energetyczne: Zakłady Mechaniczne „BUMAR-ŁABĘDY” S.A.  z siedzibą w Gliwicach sprzedawcą zobowiązanym.

Informacja o sprzedawcy rezerwowym

Działając na podstawie art. 5aa ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm. ) informujemy , że w chwili obecnej jedyną Spółką obrotu energią elektryczną, oferującą sprzedaż rezerwową odbiorcom końcowym przyłączonym do naszej sieci dystrybucyjnej jest nasza Spółka tj. Zakłady Mechaniczne „BUMAR-ŁABĘDY” S.A.

Informacja dotycząca sprzedawcy z urzędu

Oferta :: Menu
;