Obowiązki informacyjne OSD

Wymogi NC RFG 2

Informujemy, że w dniu 17 maja 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG). Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 15 listopada 2018 r. zatwierdził wymogi ogólnego stosowania wynikające z w/w rozporządzenia na terenie działalności naszego OSD.

Informacje o podmiotach ubiegających się o przyłączenie źródeł oraz dostępnych mocach przyłączeniowe dla źródeł

 

Zgodnie z art. 7 ust. 8l ustawy Prawo Energetyczne publikujemy informacje dotyczące:

 - podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1kV

oraz

- wartość dostępnych mocy przyłączeniowych dla źródeł, a także plan dla zmian tych mocy w okresie kolejnych 5 lat, dla całej sieci przedsiębiorstwa o napięciu znamionowym powyżej 1kV

Struktura paliw

Informacja dla odbiorców o strukturze paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedawanej przez Zakłady Mechaniczne „BUMAR-ŁABĘDY” S.A.  w roku 2018  oraz miejscu , w którym są dostępne informacje o wpływie wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej na środowisko,  zgodnie z §37.1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego z dnia 4 maja 2007 r. ( Dz. U. z 2007 Nr 93, Poz 623 z późn. zm.) 17 r.

Wskaźniki jakościowe

Na podstawie § 41 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego z dnia 4 maja 2007 r. (Dz.U. Nr 93, poz. 623 z późn. zm.), przedstawiamy wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej OSD wyznaczone za 2018 r.

Lista sprzedawców energii elektrycznej 

Lista sprzedawców energii Elektrycznej , z którymi  Zakłady Mechaniczne  ”BUMAR-ŁABĘDY” S.A. zawarły umowę o świadczenie usług dystrybucji tzw. generalną umowę dystrybucyjną (GUD) umożliwiającą tym podmiotom sprzedaż energii elektrycznej na obszarze OSD ZM „BUMAR-ŁABĘDY”S.A.

Sprzedawca zobowiązany

Zgodnie z art. 40 ust. 3 ustawy o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2018 r. poz. 2389 z późn. zm.) informujemy że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w drodze decyzji z dnia 16 października 2020 r. wyznaczył na okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku przedsiębiorstwo energetyczne: Zakłady Mechaniczne „BUMAR-ŁABĘDY” S.A.  z siedzibą w Gliwicach sprzedawcą zobowiązanym.

Informacja o sprzedawcy rezerwowym

Działając na podstawie art. 5aa ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm. ) informujemy , że w chwili obecnej jedyną Spółką obrotu energią elektryczną, oferującą sprzedaż rezerwową odbiorcom końcowym przyłączonym do naszej sieci dystrybucyjnej jest nasza Spółka tj. Zakłady Mechaniczne „BUMAR-ŁABĘDY” S.A.

Informacja dotycząca sprzedawcy z urzędu

Rejestr magazynów energii elektrycznej

Art. 43g. ust. 1 ustawy Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. nakłada obowiązki na operatorów systemów elektroenergetycznych oraz na posiadaczy magazynów energii elektrycznej.
Posiadacz magazynu energii elektrycznej ma obowiązek:
- przekazać operatorowi systemu elektroenergetycznego informację o oddaniu magazynu energii eklektycznej do eksploatacji - w terminie 7 dni od dnia oddania tego magazynu do eksploatacji,
- powiadomić operatora systemu elektroenergetycznego o wszelkiej zmianie danych posiadacza magazynu energii elektrycznej oraz magazynu energii elektrycznej - w terminie 14 dni od dnia zmiany tych danych.

Aby poinformować nas o oddaniu magazynu do eksploatacji lub zmianie danych skorzystaj z poniższego wzoru:
Wzór informacji – Załącznik nr 2 do Rozporządzenia MKiŚ z 21.10.2021 w sprawie rejestru magazynów energii elektrycznej.

Informacje przygotowane na podstawie „wzoru informacji” prześlij na nasz adres korespondencyjny.

Operator systemu elektroenergetycznego ma obowiązek:
- prowadzić w postaci elektronicznej rejestr magazynów energii elektrycznej o łącznej mocy zainstalowanej większej niż 50 kW, przyłączonych do sieci dystrybucyjnej, stanowiących jej część lub wchodzących w skład jednostki wytwórczej lub instalacji odbiorcy końcowego przyłączonej do jego sieci,
- aktualizować dane w rejestrze magazynów energii elektrycznej.

Poniżej przedstawiamy wykaz magazynów energii przyłączonych do sieci Zakładów Mechanicznych „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. o łącznej mocy zainstalowanej powyżej 50 kW:
Rejestr magazynów energii  

Oferta :: Menu
;