Taryfy

Informujemy że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki - URE decyzją DRE.WOSE.4711.1.6.6.2022.AB z 28 października 2022r. na podstawie art. 9da ust 1 pkt 2  ustawy Prawo energetyczne ( (Dz. U. z 2022r. poz. 1385 ze zm.)  stwierdził że system dystrybucyjny elektroenergetyczny na ograniczonym geograficznie obszarze naszej Spółki jest zamkniętym systemem dystrybucyjnym na okres od 15 listopada 2022 roku do 15 grudnia 2028 roku. W związku z tą decyzją n/Spółka, jako Operator Systemu  Dystrybucyjnego - OSD na podstawie art. 9dc ust 1 Prawa energetycznego, została zwolniona  z obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzenia przez Prezesa URE. W związku z w/w decyzją Prezesa URE poniżej  przedstawiamy  naszą nową taryfę dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji  zatwierdzoną przez Zarząd n/Spółki którą wprowadzamy do rozliczeń z dniem 15 listopada 2022r. Załączona nasza nowa taryfa została skalkulowana  w taki sposób aby należność za dystrybucję energii elektrycznej  dostarczanej każdemu z odbiorców końcowych, którzy są użytkownikami zamkniętego systemu dystrybucyjnego, nie była wyższa niż płatność obliczona według stawek opłat wynikających z zatwierdzonej przez Prezesa URE taryfy przedsiębiorstwa.

Taryfa dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej obowiązująca od 15 listopada 2022r

Taryfa dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej obowiązująca od 1 stycznia 2023 r.

W związku z zatwierdzeniem przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki - URE decyzją DRE.WOSE.4211.70.10.2022.DK z 17 grudnia 2022 r. nowej taryfy dla Operatora Systemu Dystrybucyjnego – OSDp Tauron Dystrybucja S.A. – Operatora do którego sieci podłączony jest Zamknięty System Dystrybucyjny Spółki Zakłady Mechaniczne „BUMAR-ŁABĘDY: S.A z dniem 1 stycznia 2023 wprowadzamy do rozliczeń naszą nową taryfę dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej. Załączona nasza nowa taryfa została skalkulowana w taki sposób aby należność za dystrybucję energii elektrycznej dostarczanej każdemu z odbiorców końcowych, którzy są użytkownikami zamkniętego systemu dystrybucyjnego, nie była wyższa niż płatność obliczona według stawek opłat wynikających z zatwierdzonej przez Prezesa URE taryfy przedsiębiorstwa energetycznego, do którego sieci jesteśmy jako OSD przyłączeni czyli Tauron Dystrybucja S.A.

Oferta :: Menu
;